Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа
  • Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ

Описание на случилото се: Пациентката е диагностицирана с онкологично заболяване – карцином на дебелото черво. След проведено оперативно лечение е назначена химиотерапия по схема – 6 курса. Пациентката съобщава, че е била принудена да закупи лекарството за провеждане на химиотерапията, въпреки че посоченият медикамент е включен в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Приложени са копия от фактури за лекарствения продукт.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НЗОК: След извършена проверка от НЗОК е констатирано:

1. Ръководството на лечебното заведение е предприело всички необходими законови действия за осигуряване на необходимите количества от медикамента. Обявени са обществени поръчки, но не са се явили участници и поръчките са били прекратени. Причина за неявяването на участниците в търговете е временната липса на медикамента на фармацевтичния пазар и впоследствие предлагането му на по-висока цена от тази, която лечебното заведение има право да закупи.

2. По обективни причини лечебното заведение в гр. Стара Загора за периода на лечение не е разполагало и не е могло да осигури на пациентката въпросния медикамент.

3. Възстановяването на средствата, изразходвани от пациентката за лечението й, са извън рамките на правомощията на НЗОК.