Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: По данни на пациента оперативните интервенции, проведени в Клиника по ортопедия и травматология, не са подобрили неговото здравословно състояние. Не му е предоставена медицинската документация, отразяваща неговото здравословно състояние и възможностите за последваща терапия.

Какво направихме

Заключение

Отговор от ИАМО: След извършена проверка Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е констатирала:

1. Не са установени пропуски по спазване на медицински стандарт по „Ортопедия и травматология“.

2. Не са установени пропуски при воденето на медицинската документация.

3. Относно искането да бъдат предоставени медицинските документи, съгласно Закона за здравето „Пациентът има право да получи от лечебното заведение, където е лекуван, здравна информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, включително копия от медицинските си документи […] Пациентът има право да упълномощи писмено друго лице да се запознае с медицинските документи, както и да направи копия от тях“.