Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Липса на медикамент в аптечна мрежа
  • Обект на сигнала: Аптека

Описание на случилото се: Пациентът изразява своето неудовлетворение и възмущение, тъй като липсата в аптечната мрежа на лекарствения продукт Dabigatran etexilate 110 mg. прекъсва неговото лечение, а медикаментът е животоподдържащ.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НЗОК: След извършена проверка от НЗОК е констатирано:

1. Анализът на предоставената от фирмата информация за внесени и продадени към търговци на едро количества спрямо отчетените и заплатени от НЗОК опаковки от цитирания лекарствен продукт доказва, че доставените към търговците на едро количества надхвърлят необходимите за страната и са достатъчни, за да гарантират на българските пациенти изпълнение на предписания режим на лечение, без да се компрометира терапията им.

2. Фирмата притежател на разрешителното за употреба изрази готовност за съдействие при снабдяване на конкретни пациенти с посочения медикамент в удобна за тях аптека. За целта е необходимо да се осъществи връзка с представител на фирмата.