Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се: Забавена процедура и липса на доходи през периода на обжалване. Пациентката желае да получи информация относно сроковете за издаване на експертните решения на НЕЛК.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НПО: От НПО е предоставена информация относно законовите срокове на ТЕЛК и НЕЛК.

1. В Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на Регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ) в чл. 47 (1) е записано, че НЕЛК постановява своите решения в срок 3 месеца от датата на постъпване на медицинските документи.

Когато се провеждат допълнителни амбулаторни или болнични изследвания или се изискват допълнителни документи, срокът започва да тече от датата на получаването на последния документ.

Когато НЕЛК е отменила решение на ТЕЛК и е върнала преписката за ново освидетелстване или преосвидетелстване на лицето, медицинското експертно досие се изпраща от РКМЕ на съответната ТЕЛК в срок от два дни след получаването му (чл. 66 на същия правилник).

Информация за състоянието, съхраняването и движението на медицинската документация на освидетелстваните лица от ТЕЛК към НЕЛК се осъществява от РКМЕ. Тези регионални картотеки са по постоянен адрес или по настоящ – ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението, и се съхраняват в регионалните картотеки по постоянния адрес на лицата.