Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Медицински център/ДКЦ

Описание на случилото се: Пациентката съобщава, че според нея са допуснати пропуски в диагностицирането и лечението от проследяващия акушер-гинеколог. Не е изваден вътрематочния песар, който е с изтекъл срок на годност. Всичко това е довело до застрашаване на живота й. Вследствие на това е извършена спешна животоспасяваща операция.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НЗОК: След подадено заявление до НЗОК е изготвена справка за ползваната специализирана и болнична помощ. От справката е видно, че са отчетени 8 прегледа от акушер-гинеколог.

Отговор от ИАМО: След извършена проверка от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е констатирано:

1. Видно от медицинската документация е предвидена хоспитализация след предварителна преценка на коремния статус от специалист гастроентеролог, като за целта е дадено направление за микробиологично изследване и е договорена консултация. Издадени са направления за микробиологично изследване и изследване на туморния маркер.

2. В медицинските документи от периодичните посещения в АГ кабинета няма документирани данни за наличие на вътрематочен песар, освен визуализацията на такъв при преглед.

3. При извършена проверка от наличната медицинска документация не се установяват документирани данни за необходимост от спешност в действията при прегледа. В извънболнични условия е започнато изясняването на състоянието според оплакванията и съобразно възможностите на лечебното заведение.

Отговор от СРЗИ: След извършена проверка от Столична регионална здравна инспекция е констатирано:

1. Пациентката дългогодишно се е лекувала при конкретния акушер-гинеколог. С чести оплаквания от колпит през периода, в който е наблюдавана.

2. Пациентката се явява на преглед при проследяващия я акушер-гинеколог. Опитът за преглед и трансвагинална ехография е възпрепятстван. Проведена абдоминална ехография. Консултирана е със специалист по образна диагностика, извършена е ехография на коремни органи, при която не се диагностицират патологични отклонения. Съобразно давността на оплакванията, находката и консулта с гастроентеролог е насочена за хоспитализация.

3. Вътрематочният песар не е бил екстрахиран поради колпита на пациентката.

4. Не са констатирани нарушения в медицинското обслужване от лекуващия акушер-гинеколог и са спазени правилата за добра медицинска практика.