Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността
  • Обект на сигнала: Друго

Описание на случилото се: Пациентката ни информира, че са й издадени два последователни болнични листа без период на прекъсване с две различни диагнози – Заплашващ аборт издаден от АГ специалист и Навяхване и разтягане на ставните връзки на глезена издаден от личния лекар. Във връзка с издаването на втория болничен лист пациентката е представена на ЛКК по ортопедия към столично лечебно заведение, която удължава срока на временна нетрудоспособност. В последствие РЗИ отменя първичния болничен лист с диагноза Навяхване и разтягане на ставните връзки на глезена и го определя като неправомерно издаден с приложено решение на Ортопедично ЛКК комисия 2 към МЦ в гр. София.

Какво направихме

Заключение

Отговор от СРЗИ: От извършена проверка е установено, че пациентката е подала жалба в регионална картотека на медицинските експертизи (РКМЕ) при Столична РЗИ срещу решение на ЛКК, с което се отменя втория издаден болничния лист. На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, жалбата с предоставените медицински документи са насочени към ТЕЛК при IV МБАЛ втори състав. След това ТЕЛК постановява експертно решение, което е връчено срещу подпис на пациентката и с което се отменя решението на ЛКК, като задължава комисията да издаде нов болничен лист за визирания период.