Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: В получения сигнал, ни уведомяват за съмнения за допуснати пропуски от ТЕЛК при експертизата на работоспособността довели до намаляване на трайно намалената работоспособност от 72% на 43%. Подадено е заявление в срок за обжалване на експертното решение на ТЕЛК пред НЕЛК.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НЕЛК: По силата на чл. 112, ал. 1, т.3 от Закона за здравето, НЕЛК разглежда постъпили пред нея обжалвания и възражения от страна на заинтересовани лица и органи. Въз основа на постъпила жалба от пациента пред НЕЛК има образувано контролно административно производство по оспорване на ЕР на ТЕЛК, което към настоящия момент не е приключило.