Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Пациенти на болнично заведение съобщават за липса на санитарен възел в Диспансера по бъбречна трансплантация към Втора нефрология, което създава дискомфорт и дискриминационно отношение предвид спецификата на заболяването им.

Какво направихме

Заключение

Отговор от лечебното заведение: В резултат на извършена проверка, Комисията по медицинска етика към лечебното заведение е направила следните констатации и е изразила следното становище:

1. В Клиника по нефрология и трансплантация няма обособена структура с наименования „Диспансер“. Амбулаторното наблюдение на бъбречно трансплантирани пациенти се осъществява в „Направление за амбулаторно наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти“.

2. Установено е, че ходенето на пациентите по физиологична нужда става в другата част на Клиниката, а не пред кабинетите за амбулаторно проследяване, като за целта може да се използва асансьор. Съществуващата организация на пациентопотока е породена от обективни обстоятелства, а именно: липсата на техническа възможност за обособяване на санитарен възел в тази част на сградата, в която се намират кабинетите за амбулаторно наблюдение и лечение и въведения режим на достъп до трансплантираните пациенти, хоспитализирани в Клиниката.

3. За пациентите със затруднено придвижване е осигурен пряк достъп до тоалетна в Клиниката, включително и с придружител винаги, когато това се налага. Голяма част от пациентите са с нормална двигателна активност и най-често имат амбулаторен контрол веднъж на три месеца, т.е същите не би следвало да изпитват непреодолими затруднения по повод достъпа до санитарен възел.

4. Не може да се направи валидно заключение за наличие на дискриминативно отношение към въпросните пациенти поради следните обстоятелства:

– В архитектурния проект на сградата не е предвидено изграждането на тоалетна в Направление за амбулаторно наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти, съответно за обособяването на такива не е налице техническа възможност.

– Изграждането на санитарно помещение на посоченото място е технически невъзможно, поради устройството на намиращите се в сградата Клиника по хирургия, Клиника по кардиология, Клиника по очни болести, Клиника по лицево-челюстна хирургия и Клиника по нефрология и трансплантация.

– Ограниченото ползване на съществуващия пряк достъп до другата част на Клиника по нефрология и трансплантация, където се намира санитарния възел е съобразено с въведения в Клиниката пропускателен режим, целящ осигуряване на максимално защитена среда за хоспитализираните в Клиниката трансплантирани пациенти.

Предвид гореизложените обстоятелства описани в т.4 по-горе, ръководството е изправено пред обективна невъзможност за изграждането на санитарен възел. Изпълнителният директор на болницата изразява съпричастността си към пациентите на Клиниката, но счита че Началникът на Клиниката по нефрология и трансплантация е създал всички възможни условия за подпомагане на тези пациенти по всички допустими начини, в т.ч. чрез осигуряване на пряк достъп за пациентите със затруднено придвижване.