Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Хигиена в лечебно заведение
  • Обект на сигнала: Лаборатория

Описание на случилото се: Сигналът се отнася за неспазване на хигиенните изисквания при извършване на манипулации върху пациент- взимане на кръв и гърлен секрет. Нарушението се изразява в непоставяне на ръкавици преди всяка манипулация и неподдържане на работната среда в съответствие с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред.

Какво направихме

Заключение

При установяване на нередност е редно да се потърси съдействие, за да бъдат предотвратени такива случаи за в бъдеще и да се подобри системата за управление на качество, както и укрепи доверието между здравните специалисти и пациентите.