Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства за лечение
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
При планов прием на дете и неговия придружител в лечебно заведение е изискано да заплатят PCR тестове за COVID-19.

Какво направихме

  • Пациентът бе информиран за правата му като здравноосигурено лице (ЗОЛ) и неправомерността на исканото заплащане на PCR тестове за COVID-19 при хоспитализация.
  • Разяснени бяха условията, при които на пациента се полага безплатен PCR тест.
  • Пациентът бе посъветван да сигнализира Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, за да бъде направена проверка по случая и ипри установено нарушение да бъдат наложени предвидените в Закона санкции.

Заключение

За съжаление, все още има лечебни заведения, които при хоспиталицация изискват неправомерно от своите пациенти да заплащат PCR тестове за COVID-19.

Според влезлите в сила от 24.04.2020 г. изменения в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), НЗОК заплаща дейността по диагностика на COVID-19 чрез извършването на високоспециализирано изследване „Полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19“.

Съгласно горепосочения нормативен ред, право на безплатен PCR тест за COVID-19 при хоспитализация има всяко всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ), като приемащото лечебното заведение трябва да осигури такъв.

Категория: