Данни на сигнала

• Вид на сигнала: Друго
• Обект на сигнала: Лечебно заведение

Описание на случилото се: Пациентът изразява своето възмущение относно отказ на лечебното заведение от издаване на болничен лист за придружаване на член от семейството за лечение.

Какво направихме: Сезирани бяха компетентните в случая институции- Национален осигурителен институт (НОИ) и Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК).

Заключение:
• След направена справка с Национален осигурителен институт (НОИ), съгласно Наредба за медицинската експертиза раздел 6 -“Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството” чл.40 : “Болничен лист за гледане на болен член от семейството в лечебно заведение за болнична помощ се издава еднолично от лекуващия лекар при наличие на заключение, вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното заведение, че гледането на болния е било наложително, и за какъв срок. Това обстоятелство задължително се вписва в болничния лист, като се отбелязва номерът на историята на заболяването на болния член от семейството.”

• В така създалата се ситуация можем да заключим, че липсва необходимото съдействие от страна на лекуващ и личен лекар, тъй като възможна практика е и издаването от лекуващия лекар на зелен талон с номер на ИЗ на пациента, който да бъде отнесен до Общопрактикуващия лекар и да бъде издаден болничен лист в необходимите срокове без ненужно забавяне, което често възниква в такива ситуации.

Категория: