Данни на сигнала:

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се: Близки на пациент, лекуващ се в психиатрично отделение сигнализират за неудовлетворение от медицинската помощ, изразяват желание за преместване на пациента в друго лечебно заведение и отправят съмнение относно диагнозата и лечението на пациента.

Какво направихме:

След по-подробно запознаване с казуса се установи, че пациентът е подложен на принудително лечение съгласно съдебно решение. Близките на пациента не проявиха съдействие в изпращането на медицинска документация, което възпрепятства нашето обективно разглеждане на казуса от медицинска гледна точка.

Заключение:

Задължителното настаняване и лечение се извършва чрез решение на районния съд. Поставеното решение на съда за принудително лечение е окончателно, постановява се за определен срок от време и се съществява на строго определени места: лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и центрове за психично здраве; в психиатрични отделения или клиники на многопрофилни болници; в лечебни заведения за специализирана психиатрична извънболнична помощ. Задължителното настаняване и лечение могат да бъдат прекратени единствено чрез решение на съда по искане на лицето, прокурора или ръководителя на лечебното заведение. На всеки три месеца лечебното заведение, в което е настанен пациентът е длъжно да представи съдебно-психиатрична експертиза пред районния съд. Съдът от своя страна трябва да се произнесе служебно въз основа на експертизата дали да се продължи или да се прекрати задължителното лечение.