Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неправомерно поискани средства
  • Обект на сигнала: Лечебно заведение

Описание на случилото се: След преглед при семейния лекар, пациент се насочва за прием в болница с направление по съответната за заболяването клинична пътека. От лечебното заведение обаче връчват лист с лабораторни изследвания, които искат да направи пациентът предварително, за да го приемат и оперират. Пациентът се връща отново при ОПЛ, но получава отказ за назначаване на лабораторните изследвания.

Какво направихме

Сигналът е отнесен към РЗОК за извършване на проверка и прилагане на административно-правни санкции, поради нарушаване на Националния рамков договор. Лечебното заведение е санкционирано, а клиничната пътека респективно не е заплатена.

Заключение

Съгласно Национален рамков договор за медицинските дейности между Национална здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз:

  • Чл. 146 (7) В случаите на хоспитализация (планов прием) на ЗОЛ по КП/АПр, при които не са извършени определени медико-диагностични изследвания и/или консултативни прегледи на това ЗОЛ преди датата на хоспитализация, а приемащото лечебно заведение за болнична помощ ги изисква, ОПЛ не е длъжен да издава медицински направления за извършването им.
  • Чл.291 (6) При хоспитализация- планов прием, изпълнителните на извънболнична медицинска помощ издават само „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК №7) и приемащите лечебни заведения не могат да изискват от тях да назначават допълнителни консултации и/или изследвания изискуеми за изпълнение  на КП.
  • Чл. 278 (2) Всички изследвания и консултации, необходими за извършване на задължителните контролни прегледи след дехоспитализация, се извършват от лечебното заведение за болнична медицинска помощ- изпълнител на КП, по преценка на лекуващия лекар.

Следователно, лечебното задължение е длъжно да проведе изискуемите изследвания, които са част от клиничната пътека, като пациентът не заплаща за тях, нито за консултации  със специалисти.