Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Неудовлетвореност от експертно решение на ТЕЛК
  • Обект на сигнала: ТЕЛК

Описание на случилото се:

Пациент получава експертно решение на ТЕЛК, в което не е определен процент нетрудоспособност за онкологично заболяване и проведеното във връзка с него лечение- предоперативна химиотерапия, операция, следоперативна химио-лъчетерапия с последваща хормонотерапия.

Какво направихме

Пациентът е насочен към НЕЛК, за да обжалва решението си в предвидения нормативно срок от 14 дни, след издаването му.

Заключение

Предвид епидемиологичната обстановка, ние Ви препоръчваме да използвате електронните канали за комуникация с институциите.  НЕЛК