Обект на сигнала: ОПЛ на самостоятелна медицинска практика  

Описание на случилото се: На пациента е поискана сумата от 30 лв. срещу ваксинация от общопрактикуващия му лекар.  

Какво направихме: На пациента бяха изяснени правата му като здравноосигурен гражданин и му бе предоставена необходимата информация. Институциите и звената с правомощия за извършване на проверка и констатиране на нарушение, свързано с неправомерно поискани средства на пациента , са сезирани. 

Заключение: Отправяме препоръка към гражданите преди осъществяване на плащане да се запознаят с официалния ценоразпис на лечебното заведение/медицинска лаборатория или  посещавания лекар и да изискват финансов документ за платените суми.   

Сезираната институция по проблема е Национална здравноосигурителна каса и Регионална здравноосигурителна каса.