Сигнал с входящ № 25 относно качество на оказаната медицинска помощ

12 Февруари 2016,

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Качество на оказаната медицинска помощ
  • Обект на сигнала: Болница

Описание на случилото се:
Според пациентката лечението й, което е проведено в клиника в гр. Пловдив, не е оперативно. В епикризата ясно е отразено, че лечението е било оперативно, като е протекло с гладък следоперативен период.

Какво направихме

Заключение

Отговор от ИАМО/НЗОК: Сигналът до Изпълнителна агенция „Медицински одит“ е пренасочен към НЗОК. След извършената проверка от РЗОК - гр. Пловдив е констатирано:
1. Нарушени са условията и редът за оказване на медицинска помощ при неспазени условия за завършена клинична пътека по КП № 284 - Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан.
2. При проверка на медицинската документация от оперативния протокол е видно, че описаната оперативна процедура реално не е основната оперативна процедура по тази клинична пътека. В случая констатацията на проверяващия екип е, че се касае за отчетена дейност, която действително не е извършена.
Започната е съответната процедура за налагане на санкции на лечебното заведение.