Сигнал с входящ № 18 относно неудовлетвореност от медицинска експертиза на работоспособността

28 Август 2015,

Данни на сигнала

  • Вид на сигнала: Медицинска експертиза на работоспоспобността
  • Обект на сигнала: ТЕЛК/НЕЛК

Описание на случилото се:
Пациентът съобщава, че не може да се възползва от правата си на човек с увреждания с 91 % трайно намалена работоспособност, поради обжалване на решението на ТЕЛК от териториалното поделение на НОИ София-град. Касае се за пропуснати ползи от времето на издаване на решението на ТЕЛК до приключване на обжалването.

Какво направихме

Заключение

Отговор от НЕЛК: След извършена проверка от НЕЛК е констатирано:
1. Постъпила е жалба от председателя на Медицинската комисия (МК) при Териториалното поделение (ТП) на НОИ - гр. София, насочена срещу експертно решение на ТЕЛК. Има образувано административно производство.
2. НЕЛК постановява своите решения в срок 3 месеца от датата на постъпване на медицинските документи. Когато се провеждат допълнителни амбулаторни и болнични изследвания или се изискват допълнителни документи, срокът започва да тече от дата на получаването им.
3. Предвидените в закона срокове не са преклузивни.
4. Относно въпроси, свързани с реализиране на социалноосигурителните права на пациента, същите са от компетентността на Агенция за социално подпомагане и Националния осигурителен институт.

Отговор от НОИ: След извършена проверка от НОИ е констатирано:
1. Във връзка с Експертно решение на ТЕЛК, обжалвано от МК, се прекратява личната социална пенсия за инвалидност на основание §22н от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Определено е да се изплаща лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, ограничена съгласно §6 от ПРЗ на КСО.
2. Обжалването на Експертното решение от МК и прекратяването на социалната пенсия за инвалидност на лицето не влияят върху получената от лицето сума. Причината за това е, че размерът на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на лицето е в по-голям от максималния размер на пенсиите, съгласно §6 от ПРЗ на КСО.